Stanovy klubu

Stanovy klubu

Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

 • Názov klubu je Klub Slovenských Turistov Vander (ďalej len KSTV).
 • Sídlom KSTV je Okružná 93; 991 21; Závada.
 • KSTV je dobrovoľným občianskym združením občanov pôsobiaci v Slovenskej Republike.
 • Symbolom KSTV je znak.

Čl. 2 Poslanie

Poslaním KSTV je:
 • Zastupovať záujmy členov.
 • Podpora a rozvoj turistiky členov a verejnosti v regióne.
 • Vykonávať činnosti súvisiace so získavaním výhod napr. zliav pre členskú základňu.
 • Organizovať súťaže súvisiace s pohybom v prírode.
 • Organizovať turistické podujatia súvisiace s pohybom v prírode.
 • Vykonávať verejnoprospešné činnosti zamerané na vytváranie podmienok pre zdravý a bezpečný pohyb v prírode.
 • Zabezpečovať a distribuovať materiály potrebné k činnosti (katalógy, metodické publikácie, informačné letáky, časopisy, mapy, sprievodcovia, elektronické nosiče informácií…)
 • Vykonávať činnosti prispievajúce k ochrane životného prostredia a kultúrneho dedičstva.

Čl. 3 Vznik a zánik členstva

 • Členom KSTV sa môže stať akákoľvek osoba ktorá súhlasí s pravidlami a programom KSTV.
 • Vznik členstva vzniká ihneď po splnení podmienok KSTV.
 • Zánik členstva vzniká úmrtím člena, vyškrtnutím, alebo vylúčením člena po nesplnení povinností po posúdení na členskej schôdzi.

Čl. 4 Práva a povinnosti členov

Práva členov
 • Byť informovaný o činnosti KSTV.
 • Podieľať sa na výhodách pre členov KSTV.
 • Rozhodovať hlasovaním na členskej schôdzi po dovŕšení 15 rokov.
 • Byť volený do orgánov KSTV po dovŕšení 18 rokov.
 • Obracať sa na orgány KSTV s námetmi a žiadosťami.
Povinnosti členov
 • Dodržiavať stanovy KSTV.
 • Platiť členské príspevky a podieľať sa na činnosti KSTV.
 • Chrániť dobré meno , záujmy a majetok KSTV.

Čl. 5 Organizačná štruktúra

Členská schôdza KSTV
 • Je najvyšším orgánom klubu, schádza sa najmenej jedenkrát ročne.
 • Rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku klubu. Pri zániku klubu menuje likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.
 • Schvaľuje stanovy KSTV, zmeny v nich a doplnky.
 • Uznesenie členskej schôdze je právoplatné ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov KSTV.
 • Schvaľuje výšku členského príspevku.
 • Berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení KSTV a revíznu správu.
 • Volí na štvorročné obdobie predsedu KSTV, predsedu a členov revíznej komisie. Odvoláva predsedu KSTV.
 • Schvaľuje členov Výboru KSTV.
Výbor KSTV
 • Riadi činnosť klubu v období medzi zasadnutiami členskej schôdze.
 • Za svoju činnosť je zodpovedný najvyššiemu orgánu.
 • Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania.
 • Členmi výboru sú predseda, podpredseda, tajomník.
 • Za KSTV sú oprávnení rokovať a zaväzovať sa predseda a podpredseda. Predseda môže splnomocniť k jednaniu ďalššch členov Výboru KSTV.
Revízna komisia
 • Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu .
 • Vykonáva revíznu činnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom, dozornú činnosť v dodržiavaní stanov a smerníc organizácie, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 • Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch KSTV.

Čl. 6 Hospodárenie a majetok

Zdroje majetku KSTV tvoria
 • Členské a klubové príspevky.
 • Príjmy z vlastnej činnosti.
 • Príspevky štátnej správy a samosprávy.
 • Dotácie stávkových kancelárií, štátne dotácie, dotácie sponzorov, ostatné dotácie.
 • Dotácie na verejnoprospešné práce.
 • Dary a subvencie.
 • Výnosy podnikov, podujatí a činností poriadaných klubom.
 • Zo zbierok usporiadaných s úradným povolením.
 • Príspevky na reklamu.
 • Z výnosov lotérií poriadaných v zmysle platných zákonov.
Hnuteľný a nehnuteľný majetok KSTV tvoria
 • Majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou.
 • Darovaný majetok.
Zásady hospodárenia
 • Klub hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom.
 • Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu činnosti a rozvoj klubu.
 • V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže klub vykonávať doplnkovú aj podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania klubu za účelom trvalej udržateťnosti organizácie.

Čl. 7 Záverečné ustanovenia

 • Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve Vnútra SR.


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.